0 0 0 0 0 0   A A A | Print  Print this page

ABOUT THE UNIVERSITY

Welcome


Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa

UCT

Wamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa. Le website yenzelwe ukukunika umfanekiso wobomi nomsebenzi apha eUCT.

Ifunyenwe ngo-1829, iUCT inesithethe sebhongo sembali sempumelelo ezifundweni notshintsho lwentlalo olusebenzayo kunye nophuhliso kwizibonelelo zemfundo, kwiifakalti kunye nabafundi.

Ikwaziwa ngobuhle bayo obubalaseleyo, kwikhampasi yayo echophe emazantsi eNtaba yeTafile ekwiDevil's Peak,embonakalo yayo ivelela phantse lonke iKapa.

Dr Max PriceI-UCT iyafana nesixeko saseKapa, inoluntu oludlamkileyo iindidi ngeendidi zabantu. Iyimbiza enkulu eyingxubevange yenkcubeko enegalelo kubunye obuyintlanganisela yolwazi nengcinga. Abasebenzi nabafundi bethu bavela kumazwe angaphezu kwe-100 eAfrika nakwilizwe liphela. Iyunivesithi ikwakhe nonxulumano, intsebenziswano nentshintshiselwano yezivumelwano namaziko emfundo ephakamileyo ahamba phambili eAfrika. Ezi zivumelwano ziqhubeka ukukhulisa ezemfundo, intlalo kunye nenkcubeko ngenkcubeko kwikhampasi yethu.

Eli lifa lenziwa ngamava okufunda eUCT, apho abafundi bethu bakrotyiswa kwindlela yobomi bobunkokheli nenkonzo yokuthatha inxaxheba kwintlalo. Bakwanethuba lokukhulisa izakhono zobunkokheli zabo ngokuthatha inxaxheba kwiingqungquthela nemibutho engaphezu kwe-100 esekhampasini, nakwikomiti yolawulo lwabafundi.

Njengeyunivesithi sizibophelele ekuveliseni hayi izifundiswa ezizingqondi kuphela, kodwa ezizikhathazayo ngoxanduva lokuba ngummi wedemokrasi. Oku kubaluleke ngokubanzi kwimfundo ephakamileyo ikwanomsebenzi wokuphuhlisa ummi ofundileyo nonengqiqo, ongumba obalulekileyo kakhulu kwimpumelelo yedemokrasi. Oku kusekwe kwindlela ethi iUCT idlale ngayo inxaxheba ekuphuhliseni nasekwenzeni utshintsho kwintlalo yoluntu Isidima sempumelelo yeUCT sixhaswa lizinga eliphezulu lophando, elikhokhelwa yifakalti ehloniphekileyo. abaninzi bazo uninzi lwazo zinkokheli ezibalaseleyo wilizwe liphela kwizifundo zabo. Abaphandi bethu bayahlohla yaye bekwaqinisekisa ukuba abafundi abangekabinazidanga nabo sele benazo bazuza ngqo kumsebenzi wezifundiswa omtsha nezinto abazifumanisileyo.

Iiyunivesithi zinethuba elilodwa lokubonisa ikamva lwentlalo yethu ngokufundisa nokubumba iinkokheli zangomso zelizwe kwezoshishino naseburhulumenteni. Isidima sethu njengeyunivesithi egqwesileyo kuphando nasekuhlohleni, sibonakaliswa ngabafundi bangaphambili abagqwesileyo, abaninzi babo besaqhubeleka ngokwenza igalelo elincomekayo kwintlalo yoluntu.

Nceda phengulula ngokukhulekileyo kwezi webhu ukufumana ulwazi ngazo zonke izinto ngale yunivesithi. Ungajonga kwakhona kwizithombe zethu ezibonisa amagqabantshintshi ngobomi eUCT.

Gqr Max Price
ISekela-Tshansela

buyela phezulu

Download

Campus Life 2015

Campus Life 2015

UCT Prospectus 2015

UCT Prospectus 2015

About UCT

About UCT: A Brief Introduction