0 0 0 0 0 0 0 0   A A A | Print  Print this page 0

APPLYING TO UCT

Welcome


UmYalezo osuka kuSekela-Tshansela

Dr Max PriceNamkelekile kwiYunivesithi yaseKapa. Iyandichulumancisa into yokuba nikhethe ukuza kufunda eUCT, iziko elidume ngomgangatho ophezulu wezifundo nowokufundisa kwakunye nokuzinikezela kwalo ekujonganeni nemingeni yoluntu ngokuthi lenze uphando kananjalo lisebenzisane noluntu ekuhlaleni.

I-UCT ibonelela ngeendidi ezipheleleyo zenkqubo zesidanga sokuqala nezilandela isidanga sokuqala kwii-faculty ezintandathu: i-Commerce, i-Engineering & the Built Environment, i-Health Sciences, i-Humanities, i-Law ne-Science. Iinkqubo zethu zesidanga ziyilwe ngononophelo ukuze kuqinisekiswe ukuba umfundi ngamnye ukulungele ngokupheleleyo ukumelana nemeko yokusebenza kwinkulungwane yama-21.

Zintlanu izizathu ezibangela ukuba ukhethe ukufunda e-UCT. Esokuqala, uza kufumana ithuba lokuba nesiqinisekiso esamkwelwa kwihlabathi. Uninzi lwabantu abanezidanga zemfundo abaphuma apha kuthi bafumana imisebenzi phambi kokuba bafumane isiqinisekiso kwaye phantse bonke bafumana imisebenzi zingaphelanga iinyanga ezimbalwa emva kokuthweswa izidanga, ngaphandle kokuba ngesizathu esithile bakhethe ukungngeni kumsebenzi osesikweni.

Esesibini, siza kwenza ukuba udibane nabanye abaphandi abangcono nabafundisi-ntsapho abakhoyo ehlabathini. Umgangatho wemfundo ungqamane ngqo nomgangatho nabasebenzi be-faculty abakufundisayo. E-UCT, abaphandi bomgangatho obalaseleyo bayafundisa, ze abafundisi-ntsapho bomgangatho obalaseleyo benze uphando, ukuze umsebenzi wakutshanje wonolwazi oluninzi, iindlela zokufundisa namava awenziwayo adityaniswe kwikharityhulam yakho.

Esesithathu, sijolise ukulungiselela iinkokheli zangomso. Uza kufumana imfundo engazukuphelela apha kwikharityhulam yegumbi lokufundela. E-UCT uza kufumana ithuba lokulola izakhono zakho zobunkokheli ngokuzibandakanya eluntwini, kwiiklabhu, kwiikomiti zokuhlala esikolweni, kwiBhunga laBamele aBafundi (iSRC) nePalamente yaBafundi.

Esesine, siza kwenza ukuba ulungele indawo yokusebenza ehlabathini. Sibumbela abafundi amathuba ukuze bazibandakanye kwihlabathi liphela namaqela abafundi. Uza kufunda nabafundi abasuka kumazwe angaphezu kwekhulu, kwaye uza kwenza ubuhlobo obutsha nobanaphakade. Kukho amathuba ezifundo zokufunda ngemiba yehlabathi.

Esesihlanu, ukuxhasa wena, sibonelela ngeendidi zeenkonzo zabafundi, kuquka neenkonzo noncedo lwabafundi abakhubazekileyo, inkonzo yentlalo-ntle yabafundi, uthintelo nonyango lweHIV/ noGawulayo, ne-ofisi yokuphuhlisa ikhondo lomsebenzi. Zikwakhona neeklabhu zemidlalo ezininzi, imibutho yezenkcubeko, imisebenzi yezentlalo ezakwenza ukuba uphuhle ngokupheleleyo kwaye iqinisekise ukuba wonwaba kakhulu. Sikwanazo neenkqubo zenkxaso zemfundo ephakamileyo ezinceda abafundi abasuka kumakhaya ahlelelekileyo. Siyaqonda ukuba abaninzi abakwazi kuyifumana imfundo ephakamileyo. Sizinikela ukubonelela ngoncedo lwezezimali ukuqinisekisa ukuba nawuphina umfundi owakwemkelwe ukuba afunde, nokuba uyahlupheka okanye kumgangatho ophakathi, uza kukwazi ukuza e-UCT.

Le Prospectus iyilelwe ukuze ikuncede uhlole iimfuneko ezahlukileyo zesidanga, uncedo lwezezimali onokukhetha kulo, kwaye ibonelela ngengcombolo ngovavanyo lokuthathwa, yendawo yokuhlala nezinye. Ukuba usenemibuzo, nceda ufowunele i-ofisi yolwamkelo yase-UCT ukuze ufumane uncedo.

Sizondelele ukutsala italente, siphembelele abafundi, kwaye ingakumbi abafundi abaxabisa ubulungisa bezentlalo nobumi bokuzibandakanya. Siyakukhuthaza ukuba ukhethe i-UCT, kwaye sijonge phambili ukukwamkela e-UCT ngowama-2015.

Gq. Max Price
USekela-Ngqonyela

buyela phezulu

Download

Campus Life 2016

Campus Life 2016

2017 Undergraduate Prospectus

2017 Undergraduate Prospectus

2016 Postgraduate Prospectus

2016 Postgraduate Prospectus

A snapshot of Research at UCT

A snapshot of Research at UCT