0 0 0 0 0 0 0 0   A A A | Print  Print this page 0

NEWSROOM & PUBLICATIONS

Daily news


Daily news archives


Statement by the University Council
Released: 09h50, 9 November 2015

8 November 2015

Statement by the University Council

Rumours are circulating at UCT that as soon as exams are finished, outsourced workers will be victimised, dismissed and negatively treated in other ways. This is not true.

The UCT Council wants to state clearly that:

UCT management has already given the following deadlines for insourcing:

The timetable shows the latest date at which each of the services will be insourced. The timetable is based on the timing of the contracts that UCT has with each of the companies.

Some of the other details of the insourcing must still be worked out. This must be done in a way that ensures that the insourcing happens smoothly, in a way that benefits workers and also ensures that services are delivered to the University community. The other details will be worked out together with the workers so that the process can happen smoothly and the rights of workers are protected.

Archbishop NWH Ndungane
Chair of the Council


Ingxelo eyenziwa liBhunga leYunivesithi

Kuthe saa amarhe apha e-UCT athi nje ukuba kugqitywe ukubhalwa kweemviwo, baza kuxhatshazwa, bagxothwe baze baphathwe kakubi abasebenzi abaze ngeenkampani zabucala. Oku akuyonyaniso.

IBhunga lase-UCT lifuna ukuyibeka icace into yokokuba:

Abaphathi base-UCT sele bezibekele le mihla ilandelayo yamanqam okuqalisa ukuqasha abasebenzi bezi nkampani phantsi kwayo:

Itheyibhuli yamaxesha ibonisa umhla wamva nje wokuqaliswa kokuqashwa kwabasebenzi phantsi kweyunivesithi. La maxesha asekelwe kwixesha lokuphela kwesivumelwano sengqesho phakathi kwe-UCT nenkampani nganye.

Ezinye iinkcukacha zokwenziwa koku kusafuneka ziconjululwe. Oku kufanele kwenziwe ngendlela eqinisekisa ukuba oku kwenziwa ngaphandle kwamagingxigingxi, ngendlela eyenza bazuze ngayo abasebenzi kwaye iqinisekise ukuba uluntu lweYunivesithi luyazifumana iinkonzo. Ezinye iinkcukacha ziza kuconjululwa kunye nabasebenzi ukuze konke oku kwenzeke ngaphandle kwamagingxigingxi kwaye akhuseleke namalungelo abasebenzi.

UBhishoph' omkhulu NWH Ndungane
USihlalo weBhunga


Verklaring deur die Universiteitsraad


Gerugte word by die UK versprei dat sodra die eksamens afgehandel is, uitgekontrakteerde werkers geviktimiseer, afgedank en op ander maniere swak behandel sal word. Dit is nie waar nie.

Die UK se Raad wil dit duidelik stel dat: UK se bestuur het reeds die volgende spertye vir inkontraktering vasgestel: Die tydrooster toon die laatste datum waarop elk van hierdie dienste ingekontrakteer sal word. Die rooster is gegrond op die tydvasstelling van die kontrakte wat die UK met elk van die maatskappye het.

Sommige van die ander besonderhede van die inkontraktering moet nog uitgewerk word. Dit moet so gedoen word dat seker gemaak word die inkontraktering verloop glad, dat dit werkers bevoordeel en dat dienste aan die universiteitsgemeenskap gelewer word. Die ander besonderhede sal saam met werkers uitgewerk word sodat die proses glad kan verloop en die regte van werkers beskerm word.

Aartsbiskop NWH Ndungane
Raadsvoorsitter

back to top